Velkoobchodní sekce

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://eshop.fulgurbattman.cz/

1.Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky FULGUR BATTMAN, spol. s r.o., se sídlem Svitavská 39, Brno PSČ 614 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 21377 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanoveními zákona č.89/2012 Sb (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, umístěného na internetové adrese http://eshop.fulgurbattman.cz/ (dále jen webová stránka) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující je právnickou osobou, či osobou , která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). Registrace není v interntovém obchodě FULGUR BATTMAN, spol. s r.o. povinná, zboží lze objednat bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu . Pouze registrovaní zákazníci ale mohou využívat některé výhody, kterými jsou např. sledování stavu objednávky, využívání slevových kupónů, informace o novinkách a slevách a další výhody.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující v případě změny povinen aktualizovat.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj účet déle ne 36 mesíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na poruchy, nebo údržbu systému.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží , včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží jsou v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu odlišně.

3.3. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny jsou uváděny pro zboží doručované v rámci území České republiky a odlišně pro území jiných států. Přepočet ceny zboží při dodávkách mimo území České republiky v rámci EU je kalkulován dle měsíčního kurzu EUR , nastaveného dle účetních předpisů.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit zadané údaje (korekce chyb). Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objenávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí na zadanou adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní, nebo v objednávce.

3.5. Kupující souhlasí s použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží v rámci dodávek v České Republice dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce

- v hotovosti, nebo platební kartou při osobním odběru na vyhrazených prodejnách prodávajícího. Osobní odběr objednaného zboží na prodejnách společnosti je možný pouze v případě, že objednávka byla vytvořena s výslovným uvedením prodejny, kde bude zboží vyzvednuto. Další podmínkou je, že požadované zboží je na zvolené prodejně v dostatečném počtu. Objednávku s osobním odběrem nelze vytvořit, pokud na zvoleném odběrném místě (prodejně), není toto zboží k dispozici. Platnost objednávky s osobním odběrem je max. 96 hodin od jejího vytvoření. Promeškáním této doby je objednávka automaticky zrušena.

- bezhotovostně převodem na účet, na základě vystavené zálohové faktury, pokud o to kupující v objednávce požádá.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu táké náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. U objednávek nad 2.000 ,- Kč bez DPH včetně, poštovné u dodávek v rámci České Republiky neúčtujeme. U dodávek na území jiných států je kupující povinen zaplatit náklady spojené s dodáním zboží vždy.

4.3. V přpadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího, uhradit kupní cenu, splněn okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího.

4.4. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží mimo území České Republiky dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti dobírkou v EUR v místě určeném kupujícím v objednávce, s tím, že součástí ceny je cena dobírky.Pro dodávky do Slovenské republiky je stanovena cena dobírky 13 EUR.

4.5. Uvedená cena za náklady spojené s přepravou mimo území České Republiky platí pro zásilky do 30kg. Zásilka nad 30kg bude naceněna individuálně, dle platného ceníku dopravce.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení par. 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podlepřání kupujícího, nebo pro jeho osobu.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1.,či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob přepravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo deformace obalu,  nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.4. Autobaterie nelze prostřednictvím internetového obchodu objednat jinak, než s osobním odběrem. Autobaterie nikdy NEZASÍLÁME.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@fub.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu par. 1765 odst.2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/1992 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje poskytnuté při registraci, nebo objednávání zboží.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.2. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: FULGUR BATTMAN, spol. s r.o., Svitavská 39, 614 00 Brno

IČ: 63486629

Adresa elektronické pošty: fb@fub.cz

Telefon: +420 545 197 108

 

V Brně 27.1.2014

© 2017 FULGUR BATTMAN s.r.o. - Keloc NET, spol. s r.o.
Čekejte prosím...